ขอบเขตการศึกษาโครการ    

ขอบเขตของการศึกษาและดำเนินงานของโครงการ ครอบคลุมทั้งการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

  1. งานส่วนที่ 1: งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท

  2. งานส่วนที่ 2: งานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

  3. งานส่วนที่ 3:  งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาและดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ภายใต้งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี มีระยะเวลารวม 360 วัน