วัตถุประสงค์โครการ    
  1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน  โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลง
    ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท

  2. เพื่อสำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลง ทางพิเศษ
    บูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท

  3. เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ทางขึ้น-ลง ทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด

  4. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวในระยะสั้นและระยะยาว