งานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ และเข้าใจโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้

  1. การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ: ดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ศึกษาของโครงการ  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชน กรณีมีการพัฒนาโครงการ และเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ศึกษา

  2. การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 : ดำเนินการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นและขอบเขตการศึกษาของโครงการ รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ ประเด็นปัญหา

  3. การประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1:  ดำเนินการเพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ  และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

  4. การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) : ดำเนินการเพื่อนำเสนอรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของโครงการ

  5. การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (ผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกและหารือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม) : ดำเนินการเพื่อชี้แจงผลการคัดเลือกรูปแบบ และมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา และแนวทาง/มาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

  6. การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) : ดำเนินการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาประกอบการปรับปรุงมาตรการในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาเหมาะสมของโครงการ)
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


Download :กำหนดการประชุม : เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ : สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 3
 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ)
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ และนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้นต่อไป

Download :กำหนดการประชุม : เอกสารประกอบการประชุม : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
...............................................................................
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
 

ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อ ทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ได้มีการแบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ และผู้ที่สนใจโครงการ

กลุ่มที่ 1

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กลุ่มที่ 2
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 
 
Download :กำหนดการประชุม : เอกสารประกอบการประชุมกุลุ่มย่อย : สรุปผลการประชุมกุลุ่มย่อย
 
...............................................................................
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์การประชุม
1)เพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ ตลอดจนแนวทางการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาที่สำคัญ

2)เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน/หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางในการสำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ

3)เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และข้อแนะนำและประเด็นที่ควรระมัดระวังหรือให้ความสำคัญในการศึกษา และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางและวิธีการศึกษา
 
Download : เอกสารประกอบการประชุม : กำหนดการประชุม : แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ : สรุปผลการประชุม