ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

  <<NEWS>>  
 

สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 3

 
 
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
 
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2

  _______________  
 

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

 
_______________
 
 
 
 
   
 
 
 

ปัจจุบันปัญหาการจราจรบนถนนสุขุมวิท บริเวณทางลงทางพิเศษบูรพาวิถี ด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นจะมีรถที่เข้าและออกจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า-ออกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครตลอดทั้งวัน โดยรถที่ออกจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร จะใช้เส้นทางถนนบ้านเก่า (ทางหลวงหมายเลข 3466) ไปยังถนนสุขุมวิท แล้วใช้สะพานกลับรถเพื่อไปยังกรุงเทพมหานคร หรือใช้ทางเข้า-ออกของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่ถนนสุขุมวิท ไปกลับรถที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเพื่อไปยังกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการตัดกระแสการจราจรกับรถในทิศทางหลักจากถนนสุขุมวิท ที่ต้องการใช้ทางคู่ขนานเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่งผลให้รถชะลอตัวเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดแถวคอยต่อเนื่องสะสมไปตามถนนสุขุมวิทและถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง สนข. ทล. และ กทพ. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) บริเวณโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน