การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายสุรกิตติ์  เล่ห์สิงห์
วิศวกร 6 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม ฝ่ายนโยบายและแผน
  โทรศัพท์
โทรสาร
: 0 2558 9800 ต่อ 1851
: 0 2940 1223
 
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
    บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด     บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด  
    บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด    
..............................................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ด้านวิศวกรรม   ด้านสิ่งแวดล้อม/
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  คุณจงสฤษฏิ์  จงอุดมการณ์   คุณวรพัชร วิชัยสุชาติ และคุณนวลฉวี รูปขำดี  
  โทรศัพท์ : 0 2617 30429 โทรศัพท์ : 0 2522 7365-9  
  โทรสาร : 0 2617 0426 โทรสาร : 0 2522 7368  
      E-mail : enrichconsult@yahoo.com  
..............................................................................................................

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี