ความก้าวหน้าของโครงการ  
กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่โครงการ ได้แก่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านวิศวกรรมต่างๆ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 146 ท่าน ซึ่งภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังนี้

 
.....................................................................................................
 

การประชุมพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ

     
 

พบปะหารือกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 
  .....................................................  
     
  แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1   เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
     
  เทศบาลตำบลหนองไม้แดง   ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี และเจ้าหน้าที่  
     
  อบต. คลองตำหรุ   ผู้ประกอบการบริษัท ธนทรัพย์ ค้าไม้ และประชาชนในพื้นที่  
 

การพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562